Launching the Mitsubishi SpaceJet

Launching the Mitsubishi SpaceJet

Agency: Mitsubishi Aircraft Corporation